سفارش تبلیغ
صبا

سؤالات دروس تاریخ و مدنی(2)

سؤالات دروس تاریخ و مدنی

1) پایتخت دولت سامانی کدام شهر بود ؟

1) مشهد  ( )    2) خوارزم ( )  3) بخارا ( )   3) اصفهان ( )  (5/0)

 

2) جانشینی حضرت محمّد (ص) را چه می گویند ؟

1) بعثت ( )   2)خلافت  ( )    3) بیعت ( )   (5/0)

 

3) مرکز خلافت حضرت علی (ع) کجا بود ؟

1) کوفه ( )   2) مکّه ( )   3) مدینه ( )   4) کربلا ( )   (5/0)

 

4) وکیل الرعا یا لقب چه کسی بود ؟

1) نادر شاه ( )   2) شاه اسما عیل ( )   3) کریم خان زند ( )   (5/0)

 

5) کدام یک از موارد زیر مبداء تاریخ مسلمانان به شمار می آید .

1) تولد پیامبر ( )  2) رحلت پیامبر ( )  3) هجرت پیامبراز مکه به مدینه ( )   4) بعثت  پیامبر ( )    ( 5/0)     

 

6) پادشاهان سامانی از غلا مان ترک در کارهای .......و........استفاده می کردند. (5/0)

 

7) بسیاری از سپاهیان امام حسن (ع) را افراد .....و....تشکیل می دادند.  (5/0)

 

8) نام پدر حضرت محمّد (ص) .....ونام مادرش .....بود .   (5/0)

 

9) شاه دستور تبعید امام خمینی (ره) را اول به کشور.....و سپس به کشور.....صادر کرد.         (5/0)

 

10) جنگ صفین ما بین .....و......در محلی به نام صفین روی داد.  (5/0)

 

11) انقلاب اسلامی ایران در روز...... بهمن ماه سال ........ به پیروزی رسید . (5/0)

 

12) نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟  (5/0)

 

13) دو جنگ پیامبر را نام ببرید ؟  (5/0)

 

14) سه سلسله ای که ترک بودند و بر ایران حکو مت کردند را نام ببرید ؟ (75/0)

 

 

15) خوارج چه کسانی بودند ؟   (1)

 

 

16) ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟ (1)

 

 

17) دو اقدام مهم امیر کبیر چه بود ؟    (1)

 

18) امام حسین (ع) در مورد هجرت خود چه می فرماید ؟  (1)

 

 

19) چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد ؟  (75/0)

 

 

سؤالات مدنی

 

1)   مهمترین نیاز جامعه چیست ؟

1) رهبری ( )   2) قانون ( )   3) مجلس ( )   4) دادگستری ( )  (25/0)

 

2)   بالاترین درجه ی ایثار چه نام دارد ؟

1) وقف ( )    2) انفاق ( )    3) شهادت ( )   4) جهاد سازندگی ( )  (25/0)

 

3) در جامعه ی اسلامی همکاری و کمک به یک دیگر را چه می گویند ؟

1) ایثار ( )    2) تعاون ( )    3) وقف ( )    4) انفاق ( )    (25/0)

 

4) اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران ........بود.   (5/0)

 

5) حکومت ایران در تاریخ ......فروردین سال........به جمهوری اسلامی تبدیل شد. (5/0)

 

6) انقلاب اسلامی ایران با ایمان به خدا و........و........به پیروزی رسید. (5/0)

 

7) پس از پیامبر رهبری جامعه ی اسلامی به عهده ی چه کسانی است ؟  (5/0)

 

8) چهار عامل مشترک همه ی مسلمانان جهان را بنویسید ؟   (1)

 

 

9) خداوند در قرآن در باره ی وحدت به مسلمانان چه دستوری می دهد ؟  (1)

 

 

10) سه نمونه از صفات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید ؟   (5/1)

 

 

11) در جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه ی حکومت چیست ؟  (1)

 

12) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟  (1)

 

(موفق باشید )


سؤالات دروس تاریخ و مدنی(2)

سؤالات دروس تاریخ و مدنی

1) پایتخت دولت سامانی کدام شهر بود ؟

1) مشهد  ( )    2) خوارزم ( )  3) بخارا ( )   3) اصفهان ( )  (5/0)

 

2) جانشینی حضرت محمّد (ص) را چه می گویند ؟

1) بعثت ( )   2)خلافت  ( )    3) بیعت ( )   (5/0)

 

3) مرکز خلافت حضرت علی (ع) کجا بود ؟

1) کوفه ( )   2) مکّه ( )   3) مدینه ( )   4) کربلا ( )   (5/0)

 

4) وکیل الرعا یا لقب چه کسی بود ؟

1) نادر شاه ( )   2) شاه اسما عیل ( )   3) کریم خان زند ( )   (5/0)

 

5) کدام یک از موارد زیر مبداء تاریخ مسلمانان به شمار می آید .

1) تولد پیامبر ( )  2) رحلت پیامبر ( )  3) هجرت پیامبراز مکه به مدینه ( )   4) بعثت  پیامبر ( )    ( 5/0)     

 

6) پادشاهان سامانی از غلا مان ترک در کارهای .......و........استفاده می کردند. (5/0)

 

7) بسیاری از سپاهیان امام حسن (ع) را افراد .....و....تشکیل می دادند.  (5/0)

 

8) نام پدر حضرت محمّد (ص) .....ونام مادرش .....بود .   (5/0)

 

9) شاه دستور تبعید امام خمینی (ره) را اول به کشور.....و سپس به کشور.....صادر کرد.         (5/0)

 

10) جنگ صفین ما بین .....و......در محلی به نام صفین روی داد.  (5/0)

 

11) انقلاب اسلامی ایران در روز...... بهمن ماه سال ........ به پیروزی رسید . (5/0)

 

12) نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟  (5/0)

 

13) دو جنگ پیامبر را نام ببرید ؟  (5/0)

 

14) سه سلسله ای که ترک بودند و بر ایران حکو مت کردند را نام ببرید ؟ (75/0)

 

 

15) خوارج چه کسانی بودند ؟   (1)

 

 

16) ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟ (1)

 

 

17) دو اقدام مهم امیر کبیر چه بود ؟    (1)

 

18) امام حسین (ع) در مورد هجرت خود چه می فرماید ؟  (1)

 

 

19) چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد ؟  (75/0)

 

 

سؤالات مدنی

 

1)   مهمترین نیاز جامعه چیست ؟

1) رهبری ( )   2) قانون ( )   3) مجلس ( )   4) دادگستری ( )  (25/0)

 

2)   بالاترین درجه ی ایثار چه نام دارد ؟

1) وقف ( )    2) انفاق ( )    3) شهادت ( )   4) جهاد سازندگی ( )  (25/0)

 

3) در جامعه ی اسلامی همکاری و کمک به یک دیگر را چه می گویند ؟

1) ایثار ( )    2) تعاون ( )    3) وقف ( )    4) انفاق ( )    (25/0)

 

4) اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران ........بود.   (5/0)

 

5) حکومت ایران در تاریخ ......فروردین سال........به جمهوری اسلامی تبدیل شد. (5/0)

 

6) انقلاب اسلامی ایران با ایمان به خدا و........و........به پیروزی رسید. (5/0)

 

7) پس از پیامبر رهبری جامعه ی اسلامی به عهده ی چه کسانی است ؟  (5/0)

 

8) چهار عامل مشترک همه ی مسلمانان جهان را بنویسید ؟   (1)

 

 

9) خداوند در قرآن در باره ی وحدت به مسلمانان چه دستوری می دهد ؟  (1)

 

 

10) سه نمونه از صفات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید ؟   (5/1)

 

 

11) در جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه ی حکومت چیست ؟  (1)

 

12) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟  (1)

 

(موفق باشید )


سوالات درس تاریخ و مدنی کلاس پنجم

سوالات درس تاریخ و مدنی کلاس پنجم

 

1) وقتی آزار و اذیّت بت پرستان زیا د شد پیامبر دستور داد جمعی از مسلمانان به:

1)حبشه هجرت کنند.( )      2)بیرون از شهر مکه بروند.( )    3) مدینه هجرت کنند.( )       4) هیچ کدام ( )          (5/0)

 

2) در زمان کدام حکومت علم و دانش در ایران بسیار پیشرفت کرد؟

1) حکومت های ترک ( )    2) حکومت های بنی عبّاس ( )   3) حکومت صفویّه()           4) حکومت افشاریّه ( )         (5/0)

 

3) دین اسلام از سرزمین ........ طلوع کرد.       (5/0)

 

4) حضرت محمّد(ص) ابتدا مردم را به صورت........به دین اسلام دعوت می کرد.               (5/0)

 

5) حضرت علی (ع) درتاریخ .......رمضان و سال ..... هجری به شهادت رسید.(1)

 

6) بنی عبّاس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند،برای اداره ی کشوربه.........نیاز داشتند.     (5/0)

 

7) شاه اسماعیل..............را در کشوررسمی اعلام کرد.  (5/0)

 

8)رهبرانی که در ملّی شدن نفت بسیار تلاش کردند..........و...........بودند.(5/0)

 

9) شاه دستورتبعید امام خمینی (ره)راابتدا به.......وسپس به.......صادر کرد.(5/0)

 

10) بعثت یعنی چه؟      (5/0)

 

 

11) از خصوصیّات اخلاقی حضرت محمّد(ص) دو مورد را بیان کنید:  (1)

 

 

12) بیعت یعنی چه ؟   (5/0)

 

13) واقعه ی کربلا چه تاأثیرات و نتایجی داشت ؟    (5/1)

 

 

14) کریم خان زند چکونه فرمانروایی بود ؟   (1) 

 

 

15) از علت های شکست ایران در جنگ با روسیه دو مورد را بنویسید:  (1)

 

 

16) مظفرالدین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد ؟  (1)

 

17) رضاشاه در مخا لفت با اسلام چه کارهایی انجام داد،یک مورد را ینویسید ؟ (5/0)

 

سؤالات مدنی

1) کدام نهاد زیر به اختلافات و شکایت ها رسیدگی می کند :

1) دولت ( )    2) دادگستری ( )  3) مجلس شورای اسلامی ( )  4) رهبری ( ) (5/0)

 

2) حکومت ایران در تاریخ ........فروردین سال........به جمهوری اسلامی تبدیل شد.  (5/0)

 

3) مهم ترین قانون هر کشور، قانون ......نام دارد.    (5/0)

 

4) فرد مسلمان از دارایی و دسترنج خود به نیازمندان و آسیب دیدگان کمک می کند. در قرآن این عمل............نامیده شده است .  (5/0)

 

5) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟   (1)

 

 

6) از صفات رهبر جامعه ی اسلامی دو مورد را بنویسید ؟  (1)

 

7) در جمهوری اسلامی مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست ؟  (1)

 

8) قرآن به مسلمانان در باره ی وحدت چه دستوری می دهد ؟   (5/0)

 

9) در باره ی چه مسا ئلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت، دو مورد را بنویسید ؟   (1)

 

10) ایثار چند نوع است نام ببرید ؟ وبالاترین درجه ی ایثار کدام است ؟  (5/1)

 

 

 

 

 

 

(موفق باشید)

 

 

 

 

 

 


سئوالات ریاضی پایه پنجم

(بسمه تعالی)

سئوالات ریاضی پایه پنجم

1) کدام یک از اعداد زیر،هم بر 2وهم بر5 بخش پذیراست؟            (5/0)

1) 175                 2)802            3)623            4)920

 

2) حاصل جمع عبارت (7/0  +  04/1 ) کدام یک از موارد زیر است؟    (5/0)

1) 04/8            2) 11/1            3)74/1             4) 4/17 

                                         

با حروف

بارقم

 

209/4    

سی و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزارو نه صدوهشتادوشش

 

 

4) عددهای اعشاری زیر را به صورت بنویسید.                (1)

    =  16/0                                                                    452/7                                        

 

5) ثلث پولی  150  تومان است . تمام پول چقدر است؟        (1)

 

6) یک ششم 54 تا یعنی ................تا.                           (1)

 

7)عدد 4567891023  را در جدول ارزش مکانی قرار داده و به حروف بنویسید.

......................................................................................................(1)

 

8)- واحد اندازه گیری داروهای مایع، .........................نام دارد.    (2)

- مساحت دریاچه ی ارومیه را،باواحدی به نام....................اندازه می گیرند.

- اگرقطرهای لوزی 2 برابرشود،مساحت آن...............برابرمی شود.

- اگرقطربزرگ لوزی نصف وقطرکوچک آن تغییرنکند،مساحت آن .........می شود.

 

9) در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.                         (2)

- 2 هکتار برابر.........................مترمربع است.

- 10 کیلومترمربع یعنی..............هکتار.

- 2 دقیقه یعنی ....................ثانیه.

-240 ثانیه یعنی ...........دقیقه.

 

10) برای تهیه ی سوخت نوعی موتورباید بنزین و روغن را به نسبت 7 و   2 باهممخلوط کرد . می دانیم این موتور برای انجام کاری 54 لیتر سوخت نیاز دارد .

1) چند لیتر بنزین لازم است؟

2) چند لیتر روغن لازم است؟                           (2)

                                                                                

11) پدر نرگس ساعت  16َ  24ً   7  صبح از منزل خارج و ساعت   37ً   12 

به منزل بازگشت.او چه مدت خارج از منزل بوده است؟    (2)

 

12) مریم   5/12  متر پارچه داشت،75/3 متر از آن را مانتووشلواردوخت.چند مترپارچه برایش باقی مانده است؟                           (5/1)

 

13) حجم کارتنی 720 سانتی مترمکعب است.دراین کارتن چند جعبه دستمال کاغذی به ابعاد 6 و5 و4 سانتی متر در آن جای می گیرد؟           (5/1)

 

14) نمرات زهرا،درچهار آزمون ریاضی،به ترتیب 19، 16، 17، 20 است.میانگین نمرات او در این چهار آزمون به دست آورید.               (ا)

 

15) زمینی است به شکل ذوزنقه که مجموعه دو قاعده ی آن 700 متر و ارتفاع آن 400 متر است. مساحت این زمین چند هکتار است؟         (1)

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(موفق باشید)

 


سئوالات علوم پایه پنجم از بخش ساختمان مواد

سئوالات علوم پایه پنجم  از بخش ساختمان مواد

 

 

1) مولکول اکسیژن ازدواتم یکسان تشکیل شده پس اکسیژن رایک......می دانیم.

1) ترکیب                     2) عنصر                  3) مخلوط

 

2) هرمفهوم رابه پاسخ مربوط به خودش وصل کنید.     مفهوم              پاسخ

- مولکول های این مواد در همه جای محیط اطراف خود پخش می شوند.    (     )                   مایع

- شکل و حجم این مواد ثابت است و تغییر نمی کند.                                (     )                   جامد

- در این حالت ماده به شکل ظرفی که درآن ریخته می شود در می آید.        (     )                    گاز

 

3)آب یک ماده ترکیب است یاعنصر؟ چرا؟

 

4) دربین مولکول های اکسیژن تقریباً نیروی...........وجودندارد.

 

5) جنبش مولکولی درکدام یک ازموادزیربیشتراست؟

1) جوهر             2) اکسیژن             3) شیر              4) پارچه

 

6) سجّادقطره چکانی راپر ازجوهرکردودریک لیوان آب قراردادوبه مدرسه رفت ظهرکه ازمدرسه برگشت به سراغ لیوان آب رفت دیدکه آب به رنگ جوهردرآمده است متعجّب شدوازخودپرسید:چه عاملی سبب حرکت جوهردرآب شده است؟به سئوال سجّاد پاسخ دهید.

 

7) مدل مولکول آب رارسم کنید.

1

8) مولکول از ذرّات کوچکتری به نام..........ساخته شده است.

 

9)کدام یک ازمواد زیرفقط ازیک نوع اتم ساخته شده است؟

1) نمک             2) شیشه                3) آلومینیوم            4) شکر

 

10) مولکول های مواد............می توانند آزادانه روی هم سُربخورند.

 

11) ربایش مولکولی درکدام یک ازموادزیربیشتراست.

1) آهن              2)هوا                3)کاغذ                4)چوپ

 

12) مولکول آب ازدواتم ئیدروژن ویک اتم.............ساخته شده است.

 

13) هنگامی که علی مقداری شیررادرظرف ریخت تا بیاشامد متوجّه شدکه شیررادرهرظرفی بریزد به همان شکل درمی آید.علّت آن راتوضیح دهید.

 

14) کدام دسته ازموادزیرعنصرهستند؟

1) نمک ونفت              2) نمک وطلا              3) طلاوآهن                 4)آهن ونمک

 

15)مولکول ها درموادّی که به حالت .........هستندبا نیروی زیادیکدیگررامی ربایند.

 

16) مولکول های مواد .......ماننددانه های زنجیربه هم وصل شده اند.

 

17) چراگازهادرهمه جای محیط اطراف خودپخش می شوند؟

 

18) کدام گروه ازموادزیرهمگی ترکیب هستند؟

1) آب،الکل،ئیدروژن      2) مس،روی،نشاسته        3) یخ،آهن،قند         4) شکر،بخارآب، الکل

 

19) عنصر،ترکیب ومولکول راتعریف کنید.