سفارش تبلیغ
صبا

سؤالات دروس تاریخ و مدنی(2)

سؤالات دروس تاریخ و مدنی

1) پایتخت دولت سامانی کدام شهر بود ؟

1) مشهد  ( )    2) خوارزم ( )  3) بخارا ( )   3) اصفهان ( )  (5/0)

 

2) جانشینی حضرت محمّد (ص) را چه می گویند ؟

1) بعثت ( )   2)خلافت  ( )    3) بیعت ( )   (5/0)

 

3) مرکز خلافت حضرت علی (ع) کجا بود ؟

1) کوفه ( )   2) مکّه ( )   3) مدینه ( )   4) کربلا ( )   (5/0)

 

4) وکیل الرعا یا لقب چه کسی بود ؟

1) نادر شاه ( )   2) شاه اسما عیل ( )   3) کریم خان زند ( )   (5/0)

 

5) کدام یک از موارد زیر مبداء تاریخ مسلمانان به شمار می آید .

1) تولد پیامبر ( )  2) رحلت پیامبر ( )  3) هجرت پیامبراز مکه به مدینه ( )   4) بعثت  پیامبر ( )    ( 5/0)     

 

6) پادشاهان سامانی از غلا مان ترک در کارهای .......و........استفاده می کردند. (5/0)

 

7) بسیاری از سپاهیان امام حسن (ع) را افراد .....و....تشکیل می دادند.  (5/0)

 

8) نام پدر حضرت محمّد (ص) .....ونام مادرش .....بود .   (5/0)

 

9) شاه دستور تبعید امام خمینی (ره) را اول به کشور.....و سپس به کشور.....صادر کرد.         (5/0)

 

10) جنگ صفین ما بین .....و......در محلی به نام صفین روی داد.  (5/0)

 

11) انقلاب اسلامی ایران در روز...... بهمن ماه سال ........ به پیروزی رسید . (5/0)

 

12) نخستین کسانی که به دین اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟  (5/0)

 

13) دو جنگ پیامبر را نام ببرید ؟  (5/0)

 

14) سه سلسله ای که ترک بودند و بر ایران حکو مت کردند را نام ببرید ؟ (75/0)

 

 

15) خوارج چه کسانی بودند ؟   (1)

 

 

16) ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت ؟ (1)

 

 

17) دو اقدام مهم امیر کبیر چه بود ؟    (1)

 

18) امام حسین (ع) در مورد هجرت خود چه می فرماید ؟  (1)

 

 

19) چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد ؟  (75/0)

 

 

سؤالات مدنی

 

1)   مهمترین نیاز جامعه چیست ؟

1) رهبری ( )   2) قانون ( )   3) مجلس ( )   4) دادگستری ( )  (25/0)

 

2)   بالاترین درجه ی ایثار چه نام دارد ؟

1) وقف ( )    2) انفاق ( )    3) شهادت ( )   4) جهاد سازندگی ( )  (25/0)

 

3) در جامعه ی اسلامی همکاری و کمک به یک دیگر را چه می گویند ؟

1) ایثار ( )    2) تعاون ( )    3) وقف ( )    4) انفاق ( )    (25/0)

 

4) اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران ........بود.   (5/0)

 

5) حکومت ایران در تاریخ ......فروردین سال........به جمهوری اسلامی تبدیل شد. (5/0)

 

6) انقلاب اسلامی ایران با ایمان به خدا و........و........به پیروزی رسید. (5/0)

 

7) پس از پیامبر رهبری جامعه ی اسلامی به عهده ی چه کسانی است ؟  (5/0)

 

8) چهار عامل مشترک همه ی مسلمانان جهان را بنویسید ؟   (1)

 

 

9) خداوند در قرآن در باره ی وحدت به مسلمانان چه دستوری می دهد ؟  (1)

 

 

10) سه نمونه از صفات رهبر جامعه ی اسلامی را بنویسید ؟   (5/1)

 

 

11) در جمهوری اسلامی ایران مهمترین وظیفه ی حکومت چیست ؟  (1)

 

12) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟  (1)

 

(موفق باشید )